Adatkezelési tájékoztató

A Rádió Color továbbiakban Adatkezelő/Társaság, elkötelezett mindazok személyes adatainak védelme iránt, akik meglátogatják a radiocolor.hu honlapot. Az oldalunkra látogatók adatainak védelmére ugyanolyan figyelmet fordítunk, mint saját dolgozóink adataira. Valljuk, hogy az adatok védelme az egyén szabadságának, szuverenitásának megőrzése szempontjából kiemelkedően fontos feladat.


Tájékoztatónk az oldalra látogatók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről, védelméről szól. Az adatvédelmi szabályzatunkban részletezzük, hogy a Rádió Color milyen adatokat gyűjthet és azokat milyen módon használhatja fel.


Milyen adatokat gyűjtünk? Milyen adatokat és kezelünk?


Weboldalunkhoz ön a személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet. Böngészhet oldalunkon, hallgathatja az élő adást, de a visszahallgathatóság révén korábbi műsoraink közül is választhat kedvére. Személyes adatainak megadása nem kötelező.
Választása szerint ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalunkhoz és böngészhet azon. A böngészéshez azonbanl kell fogadnia a süti/cookie szabályzatot.
A „személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. Amennyiben az oldal Tulajdonosa gyűjti az ön személyes adatait, ez az adatgyűjtés bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik.
Az önt érintő személyes adatok mindazok az információk, amelyek lehetővé teszik az ön személyének beazonosítását, úgymint állampolgárság, vezetéknév és utónév, postacím, e-mail cím, telefonszám, továbbá minden más személyes adat, mely meghatározott célok eléréséhez szükséges. Az ön személyes adatait az oldalon való böngészéskor önkéntesen megadott módon gyűjti a tulajdonos, minden esetben megjelölve a cél eléréséhez kötelezően megadandó adatokat. Ha ön nem kívánja ezeket az adatokat megadni, úgy ténylegesen nem férhet hozzá honlap bizonyos szolgáltatásaihoz és funkcióihoz (pl üzenetküldés az oldal felületén keresztül). A nem kötelezően megadandó további adatok gyűjtésének célja a felhasználók igényeinek jobb megismerése, a szolgáltatások és a honlap fejlesztési terveinek meghatározása, így ezen adatok megadása szabad elhatározás alapján történik, a megadásukat ön megtagadhatja, és ez esetben az oldalt zavartalanul tovább böngészheti.
Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz minden időben azért, hogy az általa kezelt személyes adatok biztonságban legyenek, és ha szükséges, naprakészek legyenek.
Ha nem saját személyes adataikat adják meg a radiocolor.hu oldalnak, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Az alábbi szabályzat kivonatosan tartalmazza a Rádio Color adatkezelési előírásait, mely az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének – (2016. április 27.) alapján készült.


I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. § A Szabályzat célja és hatálya
  (1) E Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek biztosítják, hogy a Társaság adatkezelő és adatfeldolgozó tevékenysége megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.
  (2) E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelésére terjed ki.
  (3) Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.
  (4) A szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. (GDPR (14))
 2. § Fogalommeghatározások
  E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom-meghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza.
  II. FEJEZET
  AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
 3. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
  (1) Amennyiben a Társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az 1. számú melléklet szerinti adatkérő lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.
  (2) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.
  (3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
  (4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.
  (5) A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
  (6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
  (7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 4. § Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés
  (1) A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.
 5. § A Társaság adatkezelési tájékoztatója
  (1) A Társaság általános adatkezelési tájékoztatóját a 2. számú melléklet tartalmazza.
  (2) A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

Rádió Color

Hódmezővásárhely

Most szól

Title

Artist

hirdessen itt
Background